Fortuna 2002
크게 작게 인쇄

포르투나, (주)한국암웨이와 뉴트리키즈 축구교실 운영 재개약

2012년 3월 26일 - (주)한국암웨이와 뉴트리키즈 축구교실 운영 재개약
 
                                 (주)포르투나는 6년 연속 뉴트리키즈 축구교실과 운영에 대해 계약을 체결. 
 
 
코멘트 0